I TEGEVUSE ÕIGUSLIK ALUS 

1. Palupera valla Noortevolikogu (edaspidi ka lühend PVNK) on valla noorte esinduskogu.

2.  PVNK tegevuse alused ning kord sätestatakse käesoleva põhikirjaga.

3. Põhikirja kinnitab PVNK esimene koosolek lihthäälteenamusega ning põhikiri jõustub pärast selle heakskiitmist Palupera Vallavolikogu poolt.

4. PVNK tegevus rajaneb demokraatia põhimõttel, liikmete omaalgatusel ja ühistegevusel.

5. PVNK lähtub oma töös Eesti Vabariigi seadustest, Palupera Vallavolikogu ja  ‐valitsuse õigusaktidest ning käesolevast põhikirjast.

II TEGEVUSE VALDKOND JA EESMÄRGID 

6. PVNK tegeleb Palupera valla noorte seisukohtade väljaselgitamisega valla elu suhtes ning nende seisukohtade esitamisega noorsootöötajale, vallavolikogule või vallavalitsusele.

7. PVNKle suunavad volikogu kompetentsi kuuluvaid küsimusi läbivaatamiseks noorsootöötaja, vallavolikogu ja vallavalitsus.

8. PVNK vaatab läbi liikmete tõstatatud või läbivaatamiseks suunatud valla  elu puudutavaid küsimusi ning esitab noorsootöötajale, vallavolikogule või ‐valitsusele oma ettepanekud.

9. PVNK tegevuse eesmärgid on kaitsta vallas noorte huve, edastada vallavolikogule ja -valitsusele noorte ettepanekud ja korraldada ülevallalisi üritusi, parandada noorte kaasatust ning viia ellu omaalgatuslikke projekte.

III VALIMISKORD

10. Kandideerimisõigus on valla territooriumil elavatel noortel vanuses 13–26 aastat.

11. Hääletamisõigus on Palupera valla territooriumil elavatel noortel vanuses 7–26 aastat.

12. Valimised toimuvad novembri esimesel nädalal.

13. Valimiste läbiviimiseks moodustatakse valimisjaoskonnad Nõuni Kultuurimajas, Hellenurme Noortekeskuses, Palupera Põhikoolis, võimalusel e‐hääletus.

14. PVNK liikmed valitakse kaheks aastaks.

15.  PVNKl on üheksa liiget.

16.  PVNK tegevust juhib noortevolikogu esimees ja tema äraolekul aseesimees.

17.  Esimehe ja aseesimehe ennetähtaegne vabastamine toimub, kui:

17.1 esimees või aseesimees ei ole võimeline PVNK tööd juhtima vähese aktiivsuse, tervisliku seisundi vms. põhjusel;

17.2 esimehe või aseesimehe tegevus ei vasta PVNK põhikirjale, rikub või ei arvesta PVNK volitusi või ei täida kohaliku omavalitsusega sõlmitud kokkuleppeid;

17.3 esimehe või aseesimehe tegevus kahjustab PVNK mainet.

IV NOORTEVOLIKOGU ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

18. Oma eesmärkide saavutamiseks on PVNKl õigus:

18.1 osaleda vallaelu korraldamisel;

18.2 esitada vallavolikogule kindlaks määratud korras oma arvamusi ja soovitusi;

18.3 kaitsta valla noorte huve.

19. Oma eesmärkide saavutamiseks on PVNKl kohustus:

19.1 arvestada valla noorte soovide ja ettepanekutega.

V JUHTIMINE 

20. PVNK tegevust juhib esimees, kes valitakse salajasel hääletusel kaheks aastaks.

21. Esimehe äraolekul asendab teda aseesimees, kes valitakse salajasel hääletusel kaheks aastaks.

VI TÖÖKORRALDUS 

22. PVNK töövorm on koosolekud, mis toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kvartalis.

23. Erakorraline koosolek kutsutakse kokku, kui seda soovib vähemalt 50% PVNK liikmetest.

24. PVNK koosolekud protokollitakse.

25. PVNK koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole kinnitatud koosseisust.

26. PVNK võtab vastu otsuseid ning esitab ettepanekuid lihthäälteenamusega.

27.  PVNK koosolekul võib osaleda külalisi, eksperte ja ametnikke vastavalt arutusel oleva küsimuse sisule.

28. PVNK esimehe ülesanded:

28.1 juhtida koosolekuid;

28.2 koordineerida PVNK tööd;

28.3 PVNK otsuste ja eelnõude esindamine Palupera vallavolikogus või delegeerida see ülesanne mõnele liikmetest.

29. PVNK aseesimehe tööülesanded:

29.1 PVNK esimehe delegeerimisel täita PVNK esimehe ülesandeid.

30. PVNK liikme vabatahtlik tagasiastumine toimub esitatud avalduse alusel.

31. PVNK liikmele umbusalduse avaldamiseks tuleb esitada umbusaldust põhjendav avaldus, mille on allkirjastanud vähemalt 50% liikmetest.

32. Umbusalduse avaldus võetakse tuleva koosoleku päevakorda.

33.  Isikul, kellele on avaldatud umbusaldust, on õigus kuni viieminutilisele sõnavõtule.

34. PVNK liikme volitused lõppevad, kui ta on puudunud kolmelt järjestikuselt koosolekult.

35. PVNK liikme kohalt tagandatud või tagasiastunud liikme asemele esitatakse pingereas järgmiseks jäänud kandidaat.

36. PVNK koosolekud on avalikud kõigi vallakodanike jaoks, väljaarvatud juhud, kui komisjon on kuulutanud koosoleku kinniseks.

VII ÕIGUSED 

37. PVNK otsused on vallavolikogu ja ‐valitsuse jaoks soovitusliku iseloomuga.

38. PVNKl on õigus oma eesmärkide realiseerimiseks kaasata tegevusse spetsialiste, korraldada küsitlusi ja tellida ekspertiise selleks eraldatud vahendite alusel.

39. PVNKl on õigus nõuda nende pädevusse kuuluvate küsimuste suunamist arutamiseks enne küsimuste läbivaatamist vallavolikogus.

40. PVNKl on õigus vallavolikogu ees vaidlustada vallavolikogu ja ‐valitsuse õigusakte juhul, kui nendes ei ole arvestatud nende seisukohtadega.

41. PVNKl on õigus saada igakülgset informatsiooni vallavolikogu otsuste eelnõude kohta vallavolikogu ja ‐valitsuse liikmetelt.

42. PVNKl on õigus algatada ülevallalisi noorteüritusi ning moodustada nende organiseerimiseks töögruppe.

43. PVNKl on õigus algatada heategevuslikke üritusi, millest saadav tulu läheb noorte olukorra parandamiseks vallas.

VIII TEGEVUSE LÕPETAMINE  

44. PVNK tegevuse lõpetamise otsus tehakse samas korras kui asutamisotsus.

45. PVNK ennetähtaegse tegevuse lõpetamise ettepaneku koos vastava põhjendusega võib teha Palupera vallavolikogu, PVNK esimees või ⅓ PVNK  liikmetest.

X
- Enter Your Location -
- or -