Noorte osaluskogu tegevuse korraldamiseks on mitu töövormi, iga osaluskogu leiab endale sobivaima vastavalt konkreetsele ülesandele ja tegevusele.

Allpool on mõned näited võimalikest võimalustest:

  • Koosolekute läbiviimine vastavalt vajadustele.
  • Tutvumine maavalitsuse ja kohaliku omavalitsuse töö ning juhtimisega (kuidas toimib kohalik omavalitsus, mis on ülesanded, kes vastutavad, mida ja kuidas tehakse jne).
  • Kohtumised maavalitsuse ning kohalike omavalitsuste juhtide ja esindajatega, et avaldada arvamust, arutleda noori puudutavate teemade üle, vahetada infot, küsida nõu jne. Samuti võib korraldada erinevate ametnikega nõupidamisi ja läbirääkimisi.
  • Piirkonna noorte esindamine erinevatel kohalikel, maakondlikel, üle-eestilistel, rahvusvahelistel sündmustel (messid, konverentsid, foorumid, koolitused jne).
  • Osalemine komisjonides/töörühmades nii maakondlikes kui ka linna/vallavalitsustes, nt hariduskomisjon, kultuurikomisjon, noorte/noorsootöö komisjon, sotsiaalkomisjon jne. Noortevolikogu esindaja määramiseks komisjoni peab selle eelnevalt kooskõlastama linna/vallavolikogu vastava komisjoni esimehega.
  • Koolituste korraldamine noortekogu liikmetele ja teistele noortele. Populaarsemad koolitusteemad on seni olnud meeskonnatöö, projektikirjutamine, avalik esinemine, motivatsioon, noorte osalus jne.
  • Konkursside korraldamine (nt kirjandi-, foto- ja esseekonkurss, aasta noore valimine jm).
  • Ettekannete/esitluste pidamine, tutvustamaks oma tegevust, noorte õigusi ja kohustusi, noorte huvisid ja vajadusi, noorte probleeme ja ettepanekuid jne (noortele, koolijuhtidele, ametnikele maavalitsuses, kohalikes omavalitsustes, omavalitsuste liidus jm).
  • Noortekeskuste külastamine, et tutvuda olukorraga ja saada ülevaade noorte võimalustest (vaba aja veetmine, huvitegevus, projektid, üritused jne).
  • Erinevate sündmuste korraldamine: noortepäev, noortefoorum, konverents, festival, seminar, ümarlaud, infopäev, laager, suvekool, talgud, heategevusüritus, tunnustusüritus, koostööprojektid teiste osaluskogudega, kampaania jne.
X
- Enter Your Location -
- or -